Остані відгуки

  Июль 2021
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  « Май    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  

  Архів

  Положення

  1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. Національний природний парк «Білобережжя Святослава»
  (далі – Парк) створений відповідно до Указу Президента України
  від 16 грудня 2009 року № 1056 «Про створення національного природного парку «Білобережжя Святослава», є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

  Указом Президента України від 11 квітня 2019 року № 137/2019 «Про зміну меж національного природного парку «Білобережжя Святослава» до складу Парку включено 136,2 гектара земель запасу, що надаються Парку у постійне користування.

  Парк розташований на території Миколаївського району Миколаївської області.

  1.2. Парк є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

  1.3. Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Парк має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи та офіційну емблему, що реєструється в установленому порядку, та бланки.

  1.4. Парк віднесено до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля).

  1.5. Парк у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним, Лісовим та Водним кодексами України, законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими нормативно-правовими актами, Проектом організації території Парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів (далі – Проект організації території), а також цим Положенням.

  Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характер функціонування Парку визначаються у цьому Положенні.

  1.6. Загальна площа Парку становить 35359,34 гектара земель, у тому числі 28860,14 гектара земель, що надаються (у тому числі з вилученням у землекористувачів) Парку в постійне користування, з них 25000 гектарів земель акваторій Дніпро-Бузького лиману, Ягорлицької затоки та прилеглої акваторії Чорного моря навколо Кінбурнського півострова, і 6499,20 гектара земель, які включаються до його складу без вилучення.

  1.7. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об’єктами вилучаються з господарського використання і надаються Парку в постійне користування у порядку, встановленому законодавством.

  До встановлення меж Парку в натурі його межі визначаються відповідно до Проекту створення Парку.

  1.8. Право Парку на постійне користування земельними ділянками оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

  1.9. Межі земельних ділянок, що перебувають у користуванні Парку встановлюються в натурі (на місцевості) та закріплюються межовими знаками в порядку, визначеному законодавством. Відомості про межі, цільове призначення, оцінку, угіддя земельних ділянок, що перебувають у користуванні Парку та про обмеження в їх використанні вносяться до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку та обов’язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

  1.10. На території Парку у визначених місцях можуть встановлюватися необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.

  1.11. Місцезнаходження Парку та його юридична та поштова адреса: вулиця Бородинівська, 39, село Покровка, Миколаївський район, Миколаївська область , 57555.

  2.Мета створення та завдання 

  2.1. Парк створено з метою збереження цінних природних територій та історико-культурних об’єктів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення.

  2.2. Основними завданнями Парку є:

  збереження та відтворення цінних природних та історико-культурних комплексів, степових та лісових об’єктів, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, насамперед рідкісних та зникаючих видів рослин, тварин, грибів, рослинних угрупувань та типів природних середовищ;

  створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;

  організація та здійснення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розроблення та впровадження наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища, відтворення окремих видів флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів, організації та проведення моніторингу ландшафтного та біологічного різноманіття;

  відродження місцевих традицій природокористування, осередків місцевих художніх промислів та інших видів народної творчості тощо;

  проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

  3.Управління Парком

   

  3.1. Управління Парком здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі – адміністрація).

  3.2. Адміністрацію очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в установленому порядку.

  3.3. Управління Парку здійснюється директором на умовах контракту, укладеного з Міндовкілля. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму визначаються контрактом.

  3.4. Адміністрація Парку розробляє:

  штатний розпис, кошторис доходів та видатків і подає їх на затвердження в установленому порядку до Міндовкілля та структуру Парку, яку затверджує його керівник та подає на погодження до Міндовкілля;

  план науково-технічних заходів і еколого-освітньої роботи;

  плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження до Міндовкілля.

  3.5. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, визначених Проектом організації на території Парку, адміністрація має право в установленому порядку:

  створювати відповідні структурні підрозділи (відділи, лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні відділення) і допоміжні підрозділи;

  здійснювати будівництво адміністративних, лабораторних, житлових і господарських споруд, доріг, ліній електропередач, прокладання телефонного та радіозв’язку, інших інженерних мереж, пов’язаних з діяльністю Парку;

  надавати платні послуги згідно з законодавством;

  публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншим способом;

  отримувати, передавати та поширювати наукову, науково-технічну інформацію;

  брати участь у судових справах в якості позивача, відповідача, третьої особи, заявника, потерпілого, заінтересованої особи;

  здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством.

  До затвердження Проекту організації території діяльність Парку та проведення зазначених заходів здійснюється відповідно до Проекту створення Парку та цього Положення.

  3.6. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Парк завдань, у тому числі за організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за Парком державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об’єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Парку тощо.

  Директор Парку визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) відповідно до Закону України «Про відпустки» за погодженням з Міндовкілля.

  Директор Парку погоджує свої відрядження:

  закордонні – письмово з державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;

  в межах України – письмово з керівником структурного підрозділу Міндовкілля з питань природно-заповідного фонду.

  Міндовкілля проводить атестацію директора Парку відповідно до вимог законодавства України.

  Директор Парку організовує проведення атестації інших працівників Парку відповідно до вимог законодавства України.

  3.7. Повноваження директора Парку:

  забезпечує виконання завдань, визначених у п. 2.2. Розділу «Мета створення та завдання» Положення;

  здійснює керівництво роботою адміністрації Парку та несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

  представляє Парк в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом;

  розпоряджається за погодженням із Міндовкілля коштами та майном Парку у порядку, встановленому законодавством;

  відповідає за результати діяльності перед Міндовкілля;

  видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження;

  визначає функціональні обов’язки працівників Парку;

  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  3.8. Директор призначає на посаду та звільняє в установленому порядку з посади заступників директора за погодженням із Міндовкілля. Директор призначає на посаду та звільняє в установленому порядку з посади головного бухгалтера за погодженням із Міндовкілля. Керівника юридичної служби (у разі відсутності юридичної служби — юрисконсульта) за погодженням з юридичною службою Міндовкілля.

  3.9. У разі відсутності директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо), його обов’язків виконує заступника директора.

  3.10. Кадри наукових, інженерно-технічних та інших штатних працівників Парку комплектуються відповідно до вимог законодавства. Не рідше ніж один раз у п’ять років проводиться атестація інженерно-технічних та інших працівників

  3.11. Для вирішення наукових або науково-технічних проблем у Парку створюється науково-технічна рада (далі — НТР). Положення про НТР, її склад та напрямки діяльності затверджуються Міндовкілля в установленому порядку.

  3.12. Парк приймає на роботу громадян за контрактом або трудовим договором. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Парк може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих навчальних закладів, укладаючи з ними відповідні цивільно-правові договори у встановленому порядку.

  3.13. Парк створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації працівників.

  3.14. Трудовий колектив складають всі працівники Парку. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і адміністрації Парку між ними, у відповідності до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

  Повноваження трудового колективу реалізуються його загальними зборами і виборним органом.

  3.15. Місцеві органи влади та громадськість сприяють діяльності адміністрації в збереженні та охороні природних комплексів та виконанні поставлених перед нею завдань.

   

  4.СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ

   

  4.1. Територія Парку враховується в усіх видах землевпорядної, містобудівної та проектної документації.

  4.2. Функціональне зонування території Парку здійснюється відповідно до Проекту організації території, що затверджується в установленому порядку Міндовкілля.

  4.3. На території Парку відповідно до природоохоронного законодавства виділяються такі зони:

  заповідна зона;

  регульованої рекреації;

  стаціонарної рекреації;

  господарська.

  Для кожної зони з урахуванням її природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів і їх особливостей, встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання.

  4.3.1. Заповідна зона призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів.

  На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню цієї зони або порушує природний розвиток процесів та явищ і створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси та об’єкти, а саме:

  будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, не пов’язаних з діяльністю Парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар’єру над територією Парку та інші види шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

  геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих, сухостійних, фаутних дерев та ліквідація захаращеності, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, насіння, квітів, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

  мисливство, селекційний відстріл тварин, рибальство, лісокультурні роботи, всі  види  екскурсій, крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння  механізованими  засобами,  туризм,  інтродукція нових видів тварин і рослин,проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;            використання природних ресурсів з порушенням законодавства.            Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній зоні відповідно до Проекту організації території в установленому порядку допускається:

  виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів Парку внаслідок антропогенного впливу — відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;

  здійснення протипожежних заходів та вибіркового діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, що не порушують режиму заповідної зони;

  спорудження в установленому порядку будівель та інших об’єктів, необхідних для виконання поставлених перед заповідної зоною завдань;

  збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

  В разі термінової необхідності за рішенням НТР Парку на території заповідної зони можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, не передбачені Проектом організації території.

  Для ліквідації наслідків аварії та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення заповідних природних комплексів, особливо терміново заходи здійснюються за рішенням адміністрації Парку.

  4.3.2. Зона регульованої рекреації — в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць.

  На території цієї зони забороняється:

  проведення рубок головного користування, прохідних рубок, суцільних санітарних рубок;

  будь-яке будівництво, в тому числі промислових, господарських і житлових об’єктів, не пов’язаних з діяльністю Парку;

  розробка корисних копалин, кар’єрів, порушення ґрунтового покриву,

  промислове рибальство, мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;

  проїзд та стоянка автомобільного та гужового транспорту поза дорогами загального користування без погодження адміністрації крім службового при виконанні своїх обов’язків;

  організація масових спортивних та туристичних заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій, які не погоджені адміністрацією Парку;

  розведення вогнищ поза межами відведених для цього місць;

  застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами дикорослих рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та рішення НТР Парку;

  порушення режиму прибережних смуг та водоохоронних зон;

  використання плавзасобів, обладнаних двигунами внутрішнього згоряння, за виключенням плавзасобів, які використовуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і охорони природних ресурсів, його територіальними органами, адміністрацією Парку, рятувальними та іншими службами під час виконання своїх службових обов’язків;

  інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів або зменшити природну екологічну чи рекреаційну цінність території Парку.

  У зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку:

  проведення вибіркових санітарних рубок і заходів, пов’язаних із збереженням, відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об’єктів згідно з Проектом організації території;

  регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин, для задоволення потреб працівників Парку та громадян, що проживають на його території у сінокосах та пасовищах із дотриманням природоохоронного законодавства;

  влаштування та відповідне обладнання туристичних та екологічних стежок, організація природоохоронної пропаганди; короткостроковий відпочинок  населення;

  відлов маток та плідників для відновлення популяцій місцевих видів риб;

  здійснення любительського і спортивного рибальства.

  4.3.3. Зона стаціонарної рекреації — призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуговування відвідувачів Парку.

  Забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов’язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації, в тому числі проведення суцільних санітарних рубок.

  4.3.4. У межах господарської зони проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на Парк завдань, знаходяться населені пункти, об’єкти комунального призначення Парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, що включені до складу Парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників.

  4.4. На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території Парку, в тому числі мисливство.

  4.5. Використання природних ресурсів на території Парку здійснюється  у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території Парку та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Парку під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

  Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах лімітів установлених Міндовкілля.

  Використання водних біоресурсів та пересування плавзасобів у межах території Парку регулюється відповідним режимом, що є невід’ємним додатком до Проекту організації території.

  4.6. У межах Парку забороняється:

  у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);

  забороняється здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів навколо місць гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України (радіусом 500 метрів), та чорного лелеки (радіусом 1000 метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 метрів).

  розорювання або в інших спосіб пошкодження, ліквідація природних місць мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо).

  5.ОХОРОНА ПАРКУ

   

  5.1. Охорона території Парку покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

  5.2. Службу державної охорони Парку (далі – служба держохорони) очолює директор Парку, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

  5.3. Координацію та управління діяльністю служби держохорони здійснює Міндовкілля.

  5.4. Основними завданнями служби держохорони є:

  забезпечення додержання режиму охорони території та об’єктів території Парку;

  попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території Парку.

  5.5. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством України.

  5.6. Підприємства, організації та установи, розташовані на території Парку та в суміжній зоні, проводять господарську та іншу діяльність з додержанням вимог природоохоронного законодавства і несуть відповідальність за порушення режиму території Парку.

  5.7. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Парку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

  5.8. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Парку, визначаються в установленому законодавством порядку.

  5.9. Державний контроль за додержанням режиму Парку здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

  5.10. Громадський  контроль за додержанням режиму території Парку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

  6.НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  6.1. Наукова та науково-технічна діяльність на території Парку проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення та використання природних ресурсів та найбільш цінних об’єктів Парку, для забезпечення збереження, охорони та відтворення природних комплексів та об’єктів, особливо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків, дослідження та збереження історико-культурних цінностей відповідно до Законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про Червону книгу України», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про науково-технічну інформацію», Положення про наукову та наукову-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.10.2015 №414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 за №1444/27889 та інших нормативно-правових актів.

  6.2. Основні напрями наукових досліджень на території Парку визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, що затверджуються Національною академією наук України (далі – НАН України) та Міндовкілля.

  6.3. Парк, відповідно до покладених на нього завдань, проводить наукові та науково-дослідні роботи за напрямами:

  інвентаризація об’єктів флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об’єктів на його території;

  дослідження та аналіз динаміки зміни природних комплексів та об’єктів, екосистем та клімату;

  вивчення природних комплексів, об’єктів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка та надання наукових рекомендацій з питань зменшення впливу рекреаційної діяльності на природні комплекси та об’єкти Парку;

  створення наукових основ охорони, відтворення і використання біорізноманіття, а також особливо цінних природних комплексів та об’єктів, окремих видів флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів Парку та надання відповідних рекомендацій;

  підготовка та надання наукових матеріалів та рекомендацій необхідних для провадження господарської, природоохоронної, рекреаційної та еколого-освітньої  діяльності Парку;

  виконання інших досліджень, планів та програм визначення яких здійснюється відповідно до пункту 6.2 цього Положення або у разі виробничої необхідності;

  визначення міжсистемних зв’язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів;

  проведення комплексних наукових досліджень з питань збереження унікальної та типової флори і фауни Парку;

  розроблення природоохоронних заходів та рекомендацій для поліпшення стану збереження природних комплексів, рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів флори та фауни в межах територій заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду і територій перспективних для заповідання, розташованих у регіоні.

  6.4. Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Парку є його Літописи природи, який ведеться у встановленому порядку за Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків.

  6.5. Парк має право:

  брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

  здійснювати наукову та науково-дослідну діяльність на замовлення та у відповідності до договорів з іншими заінтересованими організаціями та установами з природоохоронних та інших питань, віднесених до компетенції адміністрації Парку;

  формувати наукові колекції об’єктів рослинного та тваринного світу, обмінюватись експонатами у встановленому порядку тощо.

  6.6. Наукові дослідження на території Парку можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією Парку.

  6.7. Координацію наукових досліджень на території Парку здійснює, відповідно до законодавства, НАН України разом з Міндовкілля.

  6.8. Наукові підрозділи ведуть у встановленому порядку первинний облік кадастрових відомостей на території Парку.

  7.ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  7.1. У Парку проводиться екологічна освітньо-виховня робота з метою цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів стосовно збереження природної спадщини країни, природних комплексів територій та об’єктів Парку, забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Парку шляхом поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи, відповідно до Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду, затвердженого наказом Мінприроди від 26.10.2015 № 399, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11.11.2015 за № 1414/27859.

  Для цього в Парку використовуються постійні і тимчасові форми інфраструктурного еколого-освітнього облаштування.

  7.2. У сфері екологічної освітньо-виховної роботи Парк співпрацює з усіма верствами населення, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими та міжнародними організаціями, насамперед з дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами.

  8.РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  8.1. Рекреаційна діяльність на території Парку здійснюється відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22.06.2009 № 330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2009 за № 679/16695.

  8.2. Основними напрямами провадження рекреаційної діяльності на території Парку є:

  створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об’єктів;

  забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, любительське та спортивне рибальство, відповідно до режиму території Парку тощо;

  обґрунтування і встановлення допустимого рівня антропогенного навантаження, у тому числі зумовленого провадженням рекреаційної діяльності, на територію, природні комплекси та об’єкти Парку;

  організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах території Парку;

  сприяння формуванню у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного надбання.

  8.3. Рекреаційна діяльність здійснюється Парком, із забезпеченням:

  створення і функціонування рекреаційної інфраструктури на визначенних згідно із законодавством територіях і об’єктах Парку;

  організації та інфраструктурного облаштування туристичних та екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок;

  координації діяльності Парком суб’єктів рекреаційної діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування з огляду на використання природних та історико-культурних ресурсів у межах території Парку;

  створення і ведення інформаційного банку даних щодо рекреаційних закладів, які розташовані в межах території Парку;

  участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, з’їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації;

  вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо організації рекреаційної діяльності на природно-заповідних територіях і об’єктах.

  8.4. Парк:

  забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, створення мережі еколого-освітніх та науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення та відвідувачів Парку;

  виконує роботи з оцінки рекреаційних ресурсів (природні, історико-культурні, етнографічні тощо);

  надає платні послуги відповідно до законодавства;

  проводить дослідження, пов’язані із забезпеченням провадження рекреаційної діяльності відповідно до законодавства.

   

  1. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   

  9.1. Фінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням Парку, здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

  9.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду», є власними коштами Парку і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об’єктів Парку і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням. Спеціальні кошти використовуються відповідно до кошторису, затвердженого Міндовкілля в установленому порядку.

  9.3. Матеріально-технічне забезпечення Парку здійснюється в установленому порядку.

  9.4. Адміністрація Парку може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку.

  9.5. Проведення заходів щодо збереження природних комплексів та іншої діяльності здійснюється згідно з планом природоохоронних заходів, що затверджується Міндовкілля.

  9.6. Для забезпечення виконання окремих природоохоронних заходів Парк може подавати запити про виділення коштів з Державного бюджету України.

  1. МАЙНО

   

  10.1. Майно Парку складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Парку.

  10.2. Майно Парку є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Парк володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном за погодженням з Міндовкілля, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

  10.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

  10.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Парком тільки в порядку, передбаченому законодавством.

  10.5. Джерелами формування майна Парку є бюджетні асигнування, кошти спеціального фонду, благодійні внески, пожертвування організацій, установ, громадян та інші надходження, не заборонені законодавчими актами України.

  10.6. Парк має право за погодженням з Міндовкілля здавати в установленому порядку в оренду або надавати в тимчасове користування майно і приміщення, які не використовуються в природоохоронних, наукових і виробничих цілях, на вигідних для Парку умовах.

  10.7. Збитки, заподіяні Парку внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в т.ч. за рішеннями суду.

   

  1. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

   

  11.1. Парк веде бухгалтерський облік, оперативний облік, складає періодичну, квартальну, фінансову річну та статистичну звітність і подає її в установленому порядку відповідно до законодавства.

  11.2. Директор та головний бухгалтер Парку несуть персональну відповідальність  відповідно до законодавства за правильність та достовірність бухгалтерського та оперативного обліку, періодичної, квартальної, річної фінансової та статистичної звітності, а також за збереження фінансової документації.

  11.3. Парк звітує про свою діяльність перед Міндовкілля та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

  11.4. Міндовкілля здійснює контроль за діяльністю Парку у порядку визначеному законодавством.

   

  1. ВЗАЄМОДІЯ З ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ

   

  12.1. Рекреаційна діяльність на території Парку організовується адміністрацією Парку та здійснюється, у тому числі на підставі договорів/угод з підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.

  12.2. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також фізичні особи — підприємці, які розташовані на території Парку, (надалі — суб’єкти господарювання), здійснюють господарську діяльність на території Парку з урахуванням обмежень, визначених законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», іншими нормативно-правовими актами, Проектом організації території, а також цим Положенням.

  12.3. З суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Парку, адміністрацією укладаються цивільно-правові та господарські договори/угоди.

  12.4. Заінтересовані суб’єкти господарювання здійснюють обов’язкове екологічне страхування відповідальності з метою компенсації шкоди, заподіяної на території Парку внаслідок промислових аварій і катастроф.

  12.5. Для координації діяльності з питань використання природних комплексів та об’єктів підприємствами, установами та організаціями, у межах території Парку, адміністрація Парку може створювати координаційну раду із представників місцевих органів виконавчої влади та керівників цих підприємств, установ та організацій.

   

  1. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  13.1. Парк може брати участь у міжнародному співробітництві з питань збереження, охорони та відтворення природних комплексів та об’єктів, особливо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, збереження історико-культурних цінностей, в тому числі у:

  розробці та реалізації міжнародних наукових, науково-технічних та інших програм і проектів;

  забезпеченні обміну науковою інформацією, організації спільної підготовки науковців і фахівців;

  екологічній освітньо-виховній та видавничій діяльності;

  13.2. Парк може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, об’єднань, організацій тощо.

   

  1. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ПАРКУ

   

  14.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Парку проводиться відповідно до законодавства.

   

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ПАРКУ

   

  15.1. Припинення діяльності Парку проводиться в установленому законодавством порядку.

  15.2. Ліквідація адміністрації Парку здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

  15.3. У разі ліквідації адміністрації майно Парку повинно бути передане іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до доходу Державного бюджету України.

  15.4. При реорганізації або ліквідації Парку працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.