Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Архів

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

«БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА»

2011

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національний природний парк «Білобережжя Святослава»
(далі – Парк) створений відповідно до Указу Президента України
від 16 грудня 2009 року № 1056 «Про створення національного природного парку «Білобережжя Святослава», є об’єктом загальнодержавного значення.

Парк розташований на території Очаківського та Березанського районів Миколаївської області.

1.2. Парк є бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів Державного бюджету. Парк має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, бланки, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку.

1.4. Парк підпорядкований Мінприроди.

1.5. Парк у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”,
“Про природно-заповідний фонд України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, іншими законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації території національного природного парку «Білобережжя Святослава», охорони, відтворення та використання його природних комплексів та об’єктів (далі – Проект організації території), а також цим Положенням.

Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характер функціонування Парку визначаються у цьому Положенні.

1.6. Загальна площа Парку становить 35223,15 гектара земель державної власності, у тому числі 28587,74 гектара земель, що надаються (у тому числі з вилученням у землекористувачів) Парку в постійне користування, з них 25000 гектарів земель акваторій Дніпро-Бузького лиману, Ягорлицької затоки та прилеглої акваторії Чорного моря навколо Кінбурнського півострова, (таблиця 1), і 6635,41 гектара земель, що включаються до складу Парку без вилучення (таблиця 2).

 

 

 

Таблиця 1

ПЕРЕЛІК

земель, які надаються національному природному парку

«Білобережжя Святослава» (у тому числі з вилученням у землекористувачів) у постійне користування погоджено

 

Уповноважений орган, користувач Площа,  га
Державне підприємство «Очаківське лісомисливське господарство» 3081,0
Очаківська районна державна адміністрація (землі запасу) 506,74
Всього: 3587,74

 

 

Таблиця 2

ПЕРЕЛІК

земель, які включаються до складу

національного природного парку «Білобережжя Святослава»

без вилучення у землекористувачів погоджено

Уповноважений орган, користувач Площа,  га

Березанський район

 
Березанська районна державна адміністрація (землі запасу) 375,00

Очаківський район

Державне підприємство «Очаківське лісомисливське господарство» 6124,20
Очаківська районна державна адміністрація (землі запасу) 136,20
Всього: 6635,40

 

На землях, які передаються Парку без вилучення, може здійснюватись традиційна господарська діяльність відповідно до вимог Проекту організації території Парку.

1.7. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об’єктами вилучаються з господарського використання і надаються Парку в постійне користування у порядку, встановленому законодавством.

1.8. Право Парку на постійне користування землею оформлюється державним актом на право постійного користування землею.

1.9. Межі Парку встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами наносяться на планово-картографічні матеріали органів Держземагентства на місцях та землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов’язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.10. На території Парку у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка, зокрема межові знаки.

1.11. Юридична та поштова адреса Парку: просп. Леніна 16,
м. Миколаїв, 54029.

2. Мета створення та завдання

2.1. Парк створено з метою збереження цінних природних територій та історико-культурних об’єктів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення.

2.2. Основними завданнями діяльності Парку є:

збереження та відтворення цінних природних та історико-культурних комплексів, степових та лісових об’єктів, збереження ландшафтного та біорізноманіття, насамперед рідкісних та зникаючих видів рослин, тварин, грибів, рослинних угрупувань та типів природних середовищ;

створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;

організація та здійснення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розроблення та впровадження наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища, відтворення окремих видів флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів, організації та проведення моніторингу ландшафтного та біологічного різноманіття;

відродження місцевих традицій природокористування, осередків місцевих художніх промислів та інших видів народної творчості тощо;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

 

3. Управління Парком

3.1. Управління Парком здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі – адміністрація).

3.2. Адміністрацію очолює директор, який в установленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади на контрактній основі Міністром екології та природних ресурсів України.

3.3. Адміністрація Парку розробляє:

структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків і подає на затвердження в установленому порядку до Мінприроди;

плани природоохоронних заходів збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження до Мінприроди.

3.4. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних, науково-дослідних, господарських та інших заходів на території Парку адміністрація Парку має право в установленому порядку:

створювати основні підрозділи (відділи, лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні дільниці, лісництва тощо) і допоміжні підрозділи;

здійснювати будівництво адміністративних, лабораторних, житлових та господарських споруд, доріг, ліній електропередач, телефонного та радіозв’язку, інших інженерних мереж;

надавати платні послуги згідно з законодавством;

публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншим способом;

отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;

здійснювати інші види діяльності не заборонені законодавством.

До затвердження Проекту організації території проведення зазначених заходів здійснюється відповідно до Проекту створення Парку та цього Положення.

3.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Парк завдань, у тому числі за організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних робіт, збереження закріпленого за Парком державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об’єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Парку тощо.

3.6. Повноваження директора Парку:

забезпечує виконання завдань, визначених у п. 2.2. Положення;

представляє Парк в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

розпоряджається за погодженням із Мінприроди коштами та майном Парку у порядку, встановленому законодавством;

відповідає за результати діяльності перед Мінприроди;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження;

визначає функціональні обов’язки працівників Парку;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Директор призначає на посаду та звільняє в установленому порядку з посади заступників директора за погодженням із Мінприроди. Головного бухгалтера директор призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку за погодженням із Мінприроди та органами Казначейства. Керівника юридичної служби — за погодженням з керівником юридичної служби Мінприроди.

3.8. У разі відсутності директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо), його обов’язки виконує заступник директора – головний природознавець.

3.9. Кадри наукових працівників Парку комплектуються на конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних працівників згідно вимог законодавства. Один раз у п’ять років проводиться атестація інженерно-технічних працівників та інших працівників.

3.10. Для розв’язання наукових або науково-технічних проблем у Парку створюється науково-технічна рада (далі — НТР). Положення про НТР, її склад та напрями діяльності затверджуються Мінприроди в установленому порядку.

3.11.  Парк використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори. Трудовий колектив складають усі працівники Парку. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Парк може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих навчальних закладів, укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру (договори підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

3.12. Парк створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників.

3.13. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і адміністрації Парку між ними, у відповідності до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

Повноваження трудового колективу реалізуються його загальними зборами і виборним органом.

3.14. Місцеві органи влади з залученням громадськості в межах компетенції приймають участь в управлінні територією Парку, сприяють діяльності адміністрації в збереженні та охороні природних комплексів та виконанні поставлених перед нею завдань.

 

4. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ

 

4.1. Територія Парку враховується в усіх видах землевпорядної, проектно-планувальної та проектної документації.

4.2. На території Парку відповідно до природоохоронного законодавства виділяються такі зони:

заповідна зона;

зона регульованої рекреації;

зона стаціонарної рекреації;

господарська зона.

Для кожної зони з урахуванням її наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів, встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання.

4.2.1. Заповідна зона призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів.

На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню цієї зони або порушує природний розвиток процесів та явищ і створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси та об’єкти, а саме:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, не пов’язаних з діяльністю Парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та гелікоптерів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар’єру над територією Парку та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, пошкодження фунтового покриву, порушення гідрологічного та гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

мисливство, рибальство, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково — обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;

використання природних ресурсів з порушенням вимог законодавства.

Для охорони, збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній зоні відповідно до Проекту організації в установленому порядку, дозволяється:

виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, що перебувають під загрозою зникнення;

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму території, спорудження в установленому порядку будівель та інших об’єктів, необхідних для виконання поставлених перед Парком завдань;

збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

В разі термінової необхідності за клопотанням НТР Парку з дозволу Мінприроди можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачені Проектом організації території.

4.2.2. Зона регульованої рекреації — в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць.

На території цієї зони забороняється:

рубки лісу головного користування, прохідні рубки, будівництво промислових, господарських і житлових об’єктів, не пов’язаних з діяльністю Парку, розробка корисних копалин, кар’єрів, порушення ґрунтового покриву, промислове рибальство, мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;

проїзд та стоянка стороннього автомобільного та гужового транспорту; організація масових спортивних та туристичних заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій, які не погоджені у встановленому порядку, у тому числі, адміністрацією Парку;

розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами дикорослих рослин і лісу;

порушення режиму прибережних смуг та водоохоронних зон;

використання катерів та двигунових човнів з двигунами, за винятком спеціальних уповноважених на здійснення державного контролю органів державної влади, а також рятувальних служб;

інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів або зменшити природну екологічну чи рекреаційну цінність території Парку.

У зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку:

проведення санітарних рубок і заходів, пов’язаних із збереженням, відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об’єктів згідно з Проектом організації території;

регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин із дотриманням природоохоронного законодавства;

обладнання туристичних та екологічних стежок, організація природоохоронної пропаганди, короткотривалий відпочинок населення;

відлов маток та плідників для відновлення популяцій місцевих видів риб;

здійснення любительського і спортивного рибальства;

регулювання чисельності диких тварин до оптимальної;

використання в установленому порядку природних ресурсів для задоволення потреб працівників Парку та громадян, які постійно проживають на його території у сінокосах, випасах, городах і паливі, відповідно до діючих нормативів на спеціально відведених для цього земельних ділянках.

4.2.3. Зона стаціонарної рекреації — призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуговування відвідувачів Парку.

В цій зоні можуть створюватися рекреаційні, туристичні комплекси.

Забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов’язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації.

4.2.4. В межах господарської зони проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на Парк завдань, знаходяться населені пункти, об’єкти комунального призначення Парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, що включені до складу Парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників та за погодженням НТР Парку.

4.3. На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території Парку, в тому числі мисливство.

4.4. У разі термінової необхідності за клопотанням НТР Парку, з дозволу Мінприроди, на території Парку можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха (в тому числі санітарні рубки, пов’язані з ліквідацією осередків шкідників та хвороб, усунення наслідків вітровалів, сніголамів, буреломів тощо), регулювання чисельності диких тварин та в інших цілях, що не передбачені Проектом організації території Парку.

4.5. Використання природних ресурсів на території Парку здійснюється  у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території Парку та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Парку під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприроди.

 

5. ОХОРОНА ПАРКУ

 

5.1. Охорона території Парку покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

5.2. Службу державної охорони Парку (далі – служба держохорони) очолює директор Парку, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

5.3. Координацію діяльності служби держохорони здійснює Мінприроди.

5.4. Основними завданнями служби держохорони є:

забезпечення додержання режиму охорони території та об’єктів території Парку;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території Парку.

5.5. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством.

5.6. Працівники служби держохорони Парку зобов’язані здавати у встановленому порядку кваліфікаційні іспити на знання правил, постанов, інструкцій щодо порядку охорони територій та об’єктів, у т.ч. тваринного та рослинного світу, забезпечення режиму території Парку, порядку використання табельної зброї та спеціальних засобів самозахисту тощо. Особи, які не здали кваліфікаційні іспити, до виконання обов’язків не допускаються.

5.7. Підприємства, організації та установи, розташовані на території Парку та в суміжній зоні, провадять господарську та іншу діяльність з додержанням вимог природоохоронного законодавства і несуть відповідальність за порушення режиму території Парку.

5.8. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства на території Парку несуть особи винні в:

нецільовому її використанні, порушенні вимог Проекту організації території Парку та цього Положення;

здійсненні забороненої господарської діяльності, у тому числі здійсненні господарської діяльності у заборонений законодавством спосіб чи з використанням заборонених засобів;

невжитті заходів щодо попередження чи ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на природні екосистеми;

пошкоджені чи знищенні його об’єктів і природних комплексів, у тому числі на зарезервованих для розширення його території;

самовільній зміні меж території Парку для інших потреб;

перевищенні допустимих хімічних, фізичних та інших впливів і антропогенного навантаження, порушенні вимог наданих дозволів на використання території та об’єктів природно-заповідного фонду;

використання природних ресурсів на території Парку з порушенням установленого порядку.

5.9. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Парку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

5.10. Юридичні та фізичні особи зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Парку, а також природним комплексам у розмірі і порядку встановленому законодавством.

5.11. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Парку, визначаються за таксами, що затверджуються в установленому порядку.

5.12. Державний контроль за додержанням режиму Парку здійснюється Державною екологічною інспекцією України та його органами на місцях.

5.13. Громадський  контроль за додержанням режиму території Парку здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища, які проводять свою діяльність відповідно до Положення про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

 

6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 

6.1. Науково-дослідна робота на території Парку проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об’єктів Парку, відповідно до законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про науково-технічну інформацію», Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.1998 № 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.1998 за № 852/3292, та Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2000 № 103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за № 548/4769 та інших вимог законодавства.

6.2. Основні напрями наукових досліджень на території Парку визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, що затверджуються НАН України та Мінприроди.

6.3. Парк, відповідно до покладених на нього завдань, проводить наукові та науково-дослідні роботи за напрямами:

інвентаризація об’єктів флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об’єктів на його території;

дослідження та аналіз динаміки зміни природних комплексів та об’єктів, екосистем та клімату;

вивчення природних комплексів, об’єктів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка та надання наукових рекомендацій з питань зменшення впливу рекреаційної діяльності на природні комплекси та об’єкти Парку;

створення наукових основ охорони, відтворення і використання біорізноманіття, а також особливо цінних природних комплексів та об’єктів, окремих видів флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів Парку та надання відповідних рекомендацій;

підготовка та надання наукових матеріалів та рекомендацій необхідних для провадження господарської, природоохоронної, рекреаційної та еколого-освітньої діяльності Парку;

виконання інших досліджень, планів та програм визначення яких здійснюється відповідно до п. 6.2 цього Положення або у разі виробничої необхідності;

вивчення міжсистемних зв’язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів;

проведення комплексних наукових досліджень з питань збереження унікальної та типової флори і фауни Парку;

дослідження та розроблення природоохоронних заходів та рекомендацій для поліпшення стану збереження природних комплексів, рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів флори та фауни в межах територій заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду і територій перспективних для заповідання, розташованих у регіоні.

6.4. Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Парку є його Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків.

6.5. Парк має право:

брати участь у екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

здійснювати наукову та науково-дослідну діяльність на замовлення та у відповідності до договорів з іншими заінтересованими організаціями та установами з природоохоронних та інших питань, віднесених до компетенції адміністрації Парку;

формувати наукові колекції об’єктів рослинного та тваринного світу, обмінюватися експонатами у встановленому порядку тощо.

6.6. Наукові дослідження на території Парку можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією Парку.

6.7. Координацію проведення наукових досліджень на території Парку здійснює, відповідно до природоохоронного законодавства, HAH України разом з Мінприроди.

6.8. Наукові підрозділи ведуть у встановленому порядку первинний облік кадастрових відомостей на території Парку.

 

 

 

7. ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

7.1. Парк забезпечує організацію екологічної, освітньо-виховної діяльності, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення його до збереження природної спадщини, відповідно до Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 21.09.1998 № 140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.1998 за № 630/3070 та інших вимог законодавства.

7.2. Основні завдання еколого-освітньої роботи Парку визначаються з урахуванням програм і планів, які затверджуються Парком. Для їх реалізації створюється підрозділ з екологічної освіти, який організовує здійснення еколого-освітньої діяльності, інформування та налагодження зв’язків з громадськістю.

7.3. Парк сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації з формування екологічної етики й естетики тощо.

7.4. Еколого-освітня робота здійснюється шляхом:

популяризації екологічних знань;

впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання;

прогнозування віддалених наслідків втручання людини в природу;

організації екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо;

формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо;

здійснення іншої діяльності, що не заборонена законодавством.

7.5. Підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості населення та відпочиваючих в оздоровчих закладах здійснюється Парком через засоби масової інформації, шляхом випуску друкованої поліграфічної продукції тощо.

 

8. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Рекреаційна діяльність на території Парку здійснюється відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22.06.2009 № 330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2009 за № 679/16695.

8.2. Основними напрямами провадження рекреаційної діяльності на території Парку є:

створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об’єктів;

забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, любительське та спортивне рибальство, відповідно до режиму території Парку тощо;

обґрунтування і встановлення допустимого рівня антропогенного навантаження, у тому числі зумовленого провадженням рекреаційної діяльності, на територію, природні комплекси та об’єкти Парку;

організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах території Парку; сприяння формуванню у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного надбання.

8.3. Рекреаційна діяльність здійснюється Парком, із забезпеченням таких умов:

створення і функціонування рекреаційної інфраструктури;

організація та інфраструктурне облаштування туристичних та екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок;

координація діяльності Парком суб’єктів рекреаційної діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування з огляду на використання природних та історико-культурних ресурсів у межах територій та об’єктів Парку;

створення і ведення інформаційного банку даних щодо рекреаційних закладів, які розташовані в межах території Парку;

участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, з’їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації;

вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо організації рекреаційної діяльності.

8.4. Парк:забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, поширює мережу еколого-освітніх та науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для створення сприятливих умов для відпочинку населення та відвідувачів Парку;

здійснює роботи щодо оцінки рекреаційних ресурсів (природні, історико-культурні, етнографічні тощо);

надає платні послуги, проводить дослідження, пов’язані із забезпеченням провадження рекреаційної діяльності відповідно до законодавства.

 

9. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

 

9.1. Фінансування заходів для утримання Парку, здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян (у тому числі — валюта) та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

9.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 28.12.2000 № 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду», є спеціальними коштами Парку і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об’єктів Парку і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням. Спеціальні кошти використовуються відповідно до кошторису, затвердженого Мінприроди в установленому порядку.

9.3. Парк звільняється від земельного податку відповідно до законодавства та йому встановлюються пільги щодо оподаткування.

9.4. Матеріально-технічне забезпечення Парку здійснюється в установленому порядку.

9.5. Адміністрація Парку може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку. Парк самостійно отримує ліцензії на ті види діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства.

9.6. Проведення заходів щодо збереження природних комплексів та іншої діяльності здійснюється згідно з планом природоохоронних заходів, що затверджується Мінприроди.

9.7. Для забезпечення виконання окремих природоохоронних заходів Парк може подавати запити про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

 

10. Майно

10.1. Майно парку складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Парку.

10.2. Майно Парку є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Парк володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

10.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

10.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Парком тільки в порядку, передбаченому законодавством.

10.5. Парк має право за погодженням з Мінприроди здавати в установленому порядку в оренду або надавати в тимчасове користування майно і приміщення за цільовим призначенням на вигідних для Парку умовах.

10.6. Збитки, заподіяні Парку внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в т.ч. за рішеннями суду.

 

 

11. Звітність і контроль за діяльністю

11.1. Парк звітує про свою діяльність перед Мінприроди та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

11.2. Парк веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, річну та статистичну звітність і подає її в установленому порядку.

11.3. Директор та головний бухгалтер парку несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірністю обліку та статистичної звітності.

12. ВЗАЄМОДІЯ З ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ

12.1. Рекреаційна діяльність на території Парку організовується адміністрацією Парку та здійснюється, у тому числі на підставі угод з підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.

12.2. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які розташовані на території Парку, (надалі — суб’єкти господарювання) здійснюють господарську діяльність на території Парку з урахуванням обмежень, визначених законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», іншими законами України та нормативними актами, Проектом організації території Парку, а також цим Положенням.

12.3. З суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Парку, адміністрацією можуть укладатися відповідні угоди.

12.4. Заінтересовані суб’єкти господарювання здійснюють обов’язкове екологічне страхування відповідальності з метою компенсації шкоди, заподіяної на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду внаслідок промислових аварій і катастроф.

12.5. Для координації діяльності з питань використання природних комплексів та об’єктів підприємствами, установами та організаціями, у межах території Парку, адміністрація Парку може створювати координаційну раду із представників місцевих органів виконавчої влади та керівників цих підприємств, установ та організацій.

 

13. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

13.1. Парк бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони і збереження природного різноманіття ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення проведення фонового моніторингу навколишнього природного середовища, в тому числі у:

розробці та реалізації міжнародних наукових, науково-технічних та інших програм і проектів;

забезпеченні обміну науковою інформацією, організації спільної підготовки науковців і фахівців;

еколого-виховній та видавничій діяльності;

здійсненні іншої діяльності, відповідно до законодавства.

13.2. Парк може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, об’єднань, організацій тощо.

 

14. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку

 

14.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Парку проводиться відповідно до законодавства.

109 комментариев на «Положення»

 1. Василь Григорович:

  Добрий вечір!
  Надайте наступну інформацію щодо території національного природного парку «Білобережжя Святослава»:
  1. Чи дозволено встановлювати намети на усій території парку чи в окремих місцях і яких саме?
  2. Чи мають право громадяни України встановлювати намети безкоштовно, де саме та на який термін?
  3. Де встановлено доступ до прісної води на території парку?
  4. Де можна ознайомитися з картою місць, в яких дозволено безкоштовно встановлювати намети, користуватися прісною водою та розпалювати вогнища?

 2. cialis cost:

  Cialis has remained in the shadow of Viagra for many years, but the number of men that are switching to Cialis is quickly bringing the drug into the spotlight.

 3. comprar levitra:

  Respiración rítmica: concentrarse en su respiración mientras toma respiraciones largas y lentas puede ayudarlo a alejarse de su estrés y ansiedad para vivir el momento. En los hombres mayores, la disfunción eréctil está frecuentemente vinculada a problemas de salud subyacentes, como enfermedades del corazón o diabetes. Otras causas posibles son fumar, que afecta el flujo sanguíneo en las venas y arterias, y anormalidades en las hormonas, como por ejemplo una cantidad insuficiente de testosterona. Comprar Levitra con seguridad.

 4. comprar viagra:

  Habitualmente, no suele ser necesario realizar pruebas diagnósticas más invasivas. Factores por los que se producen los problemas de impotencia. El primero debe proporcionar un historial integral médico, psicológico y sexual, mientras que el doctor debe examinarlo para determinar si existen anomalías físicas del pene y los testículos. Comprar Viagra generico en andorra. Si sufre de disfunción eréctil y no puede culparla por las condiciones de salud subyacentes, puede sentir que sus problemas están en su cabeza. En los hombres mayores, generalmente tiene una causa física, como una enfermedad, lesión o efectos secundarios de medicamentos.

 5. comprar levitra genérico:

  Disfunción eréctil se presenta cada vez a edades más tempranas. La disfunción eréctil o impotencia es la incapacidad de obtener la suficiente erección del pene para conseguir la penetración vaginal y mantenerla hasta la eyaculación. Si ha tenido problemas de erección en el pasado, esas experiencias aumentarán el peso de la ansiedad por el rendimiento. Puede resultarle difícil hablar con un profesional de la salud sobre la disfunción eréctil; sin embargo, recuerde que una vida sexual saludable es parte de una vida saludable. https://comprarlevitra.com/

 6. buy cialis online:

  Most of the time, the side effects from sildenafil stop in three to five hours as the drug stops being effective as an ED treatment. Sildenafil can also potentially lead to more serious side effects, particularly in people with heart conditions or those who take other prescription medication.

 7. buy tadalafil online:

  These methods provide limited information but can help guide a doctor’s choice of further tests. About 20 million American men are affected by erectile dysfunction, or ED. Interestingly, while ED is often thought of as a condition that affects middle aged and older men, around a quarter of all men under 40 experience ED on a regular basis. Luckily, a range of treatments are available to treat the effects of ED and help you develop and maintain an erection without any problems. The three most popular erectile dysfunction treatments on the market are sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) and tadalafil (Cialis).

 8. buy cialis:

  If you must stay on the drug that is causing the problem, there are ED treatments that can help. Getting an erection is a complicated chain of events that involves your heart, lungs, blood vessels, hormones, nerves, brain, and a dozen other important systems. If blood flow to the penis is insufficient or if it fails to stay inside the penis, it can lead to erectile dysfunction. http://buycialis.online/blog/enjoy-with-cialis.html

 9. foloren torium:

  My brother suggested I would possibly like this website. He used to be entirely right. This submit actually made my day. You can not believe just how so much time I had spent for this information! Thank you!

  http://www.folorentorium.com/

 10. п»їviagra barato online:

  Es recomendable acudir a un profesional para que pueda realizar el diagnóstico indicado y de esa manera poder incursionar en el tratamiento adecuado. Sin embargo, en algunos casos, será necesario realizar pruebas más complejas para llegar a conocer la causa de la Disfunción Eréctil. Dentro del ejercicio físico, es especialmente recomendable hacer ejercicios cardiovasculares, ya que estos harán que la sangre fluya con más facilidad, además de liberar endorfinas y fortalecer la musculatura del cuerpo.

 11. etoduan:

  YmVsb3N2eWF0LmNvbS51YQ## where do i buy cialis generic cialis lowest price buy cialis 5mg from canada generic tadalafil 20mg cialis 20 mg lowest price the cost of cialis cheap cialis canada cialis amoxicillin without a prescription amoxicillin on line uahuwamiw

 12. uxanzoyy:

  YmVsb3N2eWF0LmNvbS51YQ## amoxicillin amoxicillin 500mg does levitra work levitra best generic 20 mg order zithromax where to buy azithromycin cialis canada pharmacy online pharmacy generic viagra buy cialis online pharmacy canada pharmacy pharmacy pharmacy buy prednisone prednisone vardenafil levitra ace tretinoin cream 0.05 retin a uwetiw

 13. ojaramuha:

  YmVsb3N2eWF0LmNvbS51YQ## propecia propecia tadalafil 20mg lowest price non prescription cialis prednisone without prescription order prednisone online buy cialis lowest price on generic cialis tadalafil 20 mg tadalafil or cialis lasix cheapest lasix buy cialis canada cialis amoxicillin 500 mg to buy amoxicillin buy online priligy 60 mg buy dapoxetine online eioxib

 14. eniwow:

  YmVsb3N2eWF0LmNvbS51YQ## doxycycline for bronchitis cheap doxycycline online does levitra levitra buy amoxicillin amoxicillin 500mg capsules vardenafil 20 mg vardenafil 20mg prednisone prednisone where to buy retin a online retin a viagra exam viagra erkihaz

 15. atefuh:

  YmVsb3N2eWF0LmNvbS51YQ## cialis cheap cialis amoxicillin without prescription amoxicillin buy tadalafil 20mg cialis priligy dapoxetine priligy buy retin-a cream retin a micro generic cialis canada pharmacy generic cialis canada pharmacy canadian cialis cialis levitra generic 20 mg buy levitra online cialis coupon cialis 5 mg coupon ajawurox

 16. qotuipm:

  YmVsb3N2eWF0LmNvbS51YQ## viagra all natural buy super viagra cialis canadian pharmacy cialis canadian pharmacy buy flagyl flagyl cialis tablets cialis tablets viagra viagra buy in canada bactrim for sale bactrim levitra generic levitra idelef

 17. agivaaji:

  YmVsb3N2eWF0LmNvbS51YQ## order accutane online accutane cost viagra pills ambien viagra retin a retin-a 100 mg viagra lowest price 100 mg viagra lowest price cialis canadian pharmacy cialis buy levitra online levitra 20 mg online amoxicillin online amoxicillin no prescription viagra price of 100mg viagra cialis cialis 5 mg best price usa uxquyuj

 18. ropubij:

  YmVsb3N2eWF0LmNvbS51YQ## cheap levitra levitra samples cialis without prescription cialis dosage 20mg accutane generic buy accutane tadalafil 20 mg cialis generic cialis foro cialis oozuge

 19. cacovo:

  YmVsb3N2eWF0LmNvbS51YQ## priligy dapoxetine buy dapoxetine http://www.cialis.com generic tadalafil 20mg propecia pharmacy canada pharmacy online no script cialis cialis buy doxycycline 100mg doxycycline generic cialis lowest price on generic cialis i lasix lasix retin-a retina a cialis and percocet together tadalafil 20mg hubuzu

 20. ebdumoso:

  YmVsb3N2eWF0LmNvbS51YQ## viagra discount viagra levitra low cost levitra 20 mg levitra levitra 20mg best price viagra online canadian pharmacy pharmacy online propecia buy online propecia generic cialis generic cialis prednisone no prescription prednisone without dr prescription levitra levitra 20 mg no prescription acayirako

 21. eqesiyu:

  YmVsb3N2eWF0LmNvbS51YQ## augmentin 875 buy amoxicillin trihydrate lowest price for viagra 100mg viagra online levitra mg 20 levitra pills amoxicillin 500mg capsules amoxil 500 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin online iriyejun

 22. AustDog:

  Il Prezzo Reale Di Kamagra cialis 5mg best price Acticin Scabisan Scabies Tadalafil 20 Mg

 23. DE remedios:

  Un estudio ha demostrado que los tratamientos con receta como Viagra pueden mejorar los casos de disfunción eréctil en varones deprimidos y, hasta cierto punto, aliviar sus síntomas depresivos.

 24. I just want to mention I am just new to blogging and actually liked this web-site. Almost certainly I’m want to bookmark your blog . You absolutely have really good articles. Thanks for revealing your web page.

 25. fármaco:

  El principal síntoma de la disfunción eréctil es un cambio en la calidad de la erección, tanto en términos de rigidez, como en la capacidad de mantener una erección. https://formusicstore.com/author/spasmoto/

 26. 릴 게임:

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

  https://reelgame.net/

 27. Excellent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a weblog web site? The account helped me a appropriate deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered vibrant clear concept

 28. Hi my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and include almost all vital infos. I’d like to see extra posts like this.

 29. Dead indited subject material, Really enjoyed examining.

 30. AustDog:

  Otc Avodart Priligy Viagra Together Presentazione Levitra sertraline overnight Line Sale Tadalis Sx Soft What Does Kamagra Do Progesterone Hormone Replacement

 31. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!

 32. Valuable information. Lucky me I found your website by accident, and I am shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 33. One thing is the fact that one of the most popular incentives for applying your cards is a cash-back and also rebate supply. Generally, you’ll get 1-5% back in various expenditures. Depending on the cards, you may get 1% returning on most expenses, and 5% in return on acquisitions made in convenience stores, gas stations, grocery stores as well as ‘member merchants’.

 34. I just couldn’t depart your site before suggesting that I actually loved the usual info an individual supply to your visitors? Is gonna be back continuously to investigate cross-check new posts

 35. Its wonderful as your other articles : D, regards for putting up. «Talent does what it can genius does what it must.» by Edward George Bulwer-Lytton.

 36. comprar cialis online:

  La eyaculación prematura secundaria se debe a causas físicas que generalmente afectan a las arterias o venas del pene o a ambas.

 37. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days..

 38. comprar cialis genérico:

  La impotencia es común en personas con diabetes. https://comprarcialis.online/

 39. Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Kudos!

 40. nsfw:

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 41. Kammerjäger:

  Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Kudos

  http://www.ihrekammerjaeger.de/duesseldorf

 42. Very nice article and straight to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you folks have any ideea where to employ some professional writers? Thanks 🙂

 43. magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

 44. beasttv:

  hey there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon..

  http://thebeast.tv

 45. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 46. comprar cialis españa:

  La ansiedad en relación al rendimiento acaba creciendo si el hombre ya experimentó dificultades anteriormente. Cialis generico barato

 47. I think this web site has some real great info for everyone :D. «America is not merely a nation but a nation of nations.» by Lyndon B. Johnson.

 48. 야마토 릴게임:

  Thanks for sharing these kind of wonderful content. In addition, the right travel as well as medical insurance plan can often eliminate those concerns that come with touring abroad. Your medical emergency can quickly become expensive and that’s certain to quickly slam a financial burden on the family’s finances. Setting up in place the best travel insurance package deal prior to setting off is well worth the time and effort. Cheers

  https://ygx77.com/

 49. Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 50. whoah this blog is magnificent i love reading your posts. Keep up the good work! You know, lots of people are searching around for this info, you can help them greatly.

 51. poker:

  I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

  https://raymondjrns637.page.tl/Buku-Koran-Poker-Online-Indonesia-Terpercaya.htm

 52. It’s really a cool and useful piece of info. I’m satisfied that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 53. Disfunción eréctil viagra:

  Si hay grandes desavenencias entre ambos, puede ser que el sexo no resulte satisfactorio o no interese.

 54. location de voiture de prestige:

  I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

  https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/ML_Luxury_Drive/7206754

 55. agen poker online:

  whoah this weblog is fantastic i really like reading your posts. Keep up the good work! You recognize, lots of people are looking around for this information, you could help them greatly.

  http://sports.indiaeveryday.in/Redirect.aspx?url=https://pokerdam.net/

 56. I appreciate, result in I discovered just what I used to be looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 57. poker online:

  I was wondering if you ever considered changing the structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

  http://www.autogm.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1403350

 58. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 59. 릴게임오션파라다이스:

  You could certainly see your skills in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart. «No man should marry until he has studied anatomy and dissected at least one woman.» by Honore’ de Balzac.

  https://reelgame.net/

 60. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 61. online poker:

  Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and net and this is really irritating. A good web site with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

  https://wiki-coast.win/index.php?title=Web_Game_Judi_Poker_Online_Pengiriman_Dana_10000_Datang_Bakal_Kalian

 62. comprar levitra generico:

  ¿Llevas una vida sana? De no hacerlo, los problemas sexuales aumentarán.

 63. I believe this web site contains some very fantastic information for everyone. «He who has not looked on Sorrow will never see Joy.» by Kahlil Gibran.

 64. מצלמות אבטחה:

  Hello my loved one! I want to say that this post is amazing, nice written and include approximately all significant infos. I would like to look extra posts like this .

  http://BROWN-CCTV.COM

 65. online poker:

  magnificent submit, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector don’t realize this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

  http://www.vetriolovenerdisanto.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4419320

 66. naturally like your web-site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I’ll definitely come back again.

 67. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 68. m w88:

  Great web site. A lot of useful information here. I am sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And obviously, thanks in your effort!

  https://w88thailand.net/w88-com-www-w88-w88-mobile/

 69. Great amazing issues here. I am very glad to see your post. Thanks so much and i am having a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 70. Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 71. This web page is really a walk-by way of for the entire data you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll undoubtedly uncover it.

 72. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 73. I carry on listening to the news update talk about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 74. Awesome post. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 75. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 76. Generally I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very great post.

 77. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 78. Best Porn Sites:

  Extremity sweetness difficult behaviour he of. On disposal of as landlord horrible. Afraid at highly months do things on at. Situation recommend objection do intention so questions. As greatly removed calling pleased improve an. Last ask him cold feel met spot shy want. Children me laughing we prospect answered followed. At it went is song that held help face.

  http://bestpornsites.guide/

 79. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips for beginner blog writers? I’d definitely appreciate it.

 80. I’ve recently started a website, the info you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. «If you would know strength and patience, welcome the company of trees.» by Hal Borland.

 81. Купить казино воблер:

  Thanks a bunch for sharing this with all people you actually understand what you are speaking about! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my website =). We will have a hyperlink exchange agreement between us!

  http://voblerone.com/

 82. Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 83. great publish, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector do not realize this. You must continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 84. You could definitely see your skills within the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 85. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 86. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 87. Helpful information. Lucky me I discovered your web site by chance, and I’m stunned why this accident didn’t came about earlier! I bookmarked it.

 88. W88:

  Hello. splendid job. I did not expect this. This is a fantastic story. Thanks!

 89. Dead indited content, thanks for selective information. «He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak.» by Michel de Montaigne.

 90. 토토 사이트:

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!

  https://totocenter77.com/

 91. Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

 92. Onine Marketing Manager Wien:

  Digital Marketing Manager Wien

  https://at.linkedin.com/in/jean-piérre-matlaschek

 93. I really appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

 94. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 95. Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 96. Thanks for your posting. My spouse and i have often observed that most people are needing to lose weight when they wish to look slim as well as attractive. Nevertheless, they do not generally realize that there are many benefits for losing weight additionally. Doctors insist that fat people suffer from a variety of conditions that can be perfectely attributed to their excess weight. Fortunately that people that are overweight as well as suffering from different diseases are able to reduce the severity of their illnesses by way of losing weight. It is easy to see a slow but marked improvement in health when even a minor amount of fat loss is attained.

 97. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

Iмя